Saturday, March 03, 2012

ای کاش مرهمی برای کهنه زخم های روح بود