Friday, June 08, 2012

آنقدر درگیر زندگیم که وقتی برای زندگی نمانده است