Thursday, November 14, 2013

از زمان آخرین پستم انگاری قرن ها گذشته. یادش بخیر روزهایی که چیزی برای نوشتن بود. . روزگاربالاخره می گذرد.  به کشوری که 5 سال است ما را در خودش جا داده بک جور هایی انکار دارم عادت می کنم . به همکارانم به مردم کوچه و بازار به خیابان و محله. ریشه ها هم شاید کمکمک دارند به خاک اینجا عادت  می کنند . روزهای سخت و آسان زیادی رو پشت سر گذاشته ایم ولی هنوز که هنوزه پشیمان نشده ام. با اینکه گاهی سخت می شود و گاه دوری عزیزان نمی بر چشمان و غمی بر دل می نشاند ولی هنوز راضیم و زندگی را زیبا می بینم

Wednesday, June 26, 2013

هوای حوصله ابری است نازنین