Friday, June 08, 2012

آنقدر درگیر زندگیم که وقتی برای زندگی نمانده است

1 comment:

faya said...

سلام گذر جونم،
حالت خوبه؟
من را یادت میاد؟
کماکان ملبورن هستی؟
یه سر نمیای شهر شهید پرور سیدنی؟