Tuesday, December 02, 2003

توي هركوچه باز مي اد صداش
مي خوره به شيشه با خنده هاش
مي پيچه صداش توي هر خونه
باز بارونه بارونه بارونه

No comments: