Friday, June 25, 2004

بدون شرح:
ديروز توي اخبار مي گفت كه وزير امور خارجه ما به وزير امور خارجه كانادا يه نامه نوشته ياشايدم تلفن زده و گفته كه دستگاه قضاييشون ناكارامده.

No comments: