Monday, February 04, 2008

ديروز يه جلسه آموزشي داشتيم که در مورد مديريت هيجانات بود. با اينکه کلاس خيلي فشرده بود و در اکثر مواقع به تيترها اشاره مي شد خيلي آموزنده بود. بعد از کلاس به اين فکر مي کردم که چه قدر جاي اين آموزش ها توي زندگي عادي مردم خالي است و چقدر دانستن نکات کوچک مي تونه براي داشتن زندگي بهتر به آدم کمک کنه. شايد اگر بودجه هاي ميليوني که توي صدا و سيما براي ساخت سريال هاي تلويزيوني بي خاصيت و مسخره تلف مي شه صرف آموزش غير مستقيم مردم مي شد جامعه بهتري براي زندگي داشتيم.

2 comments:

ستاره پنج پر said...

جای خیلی از آموزش ها توی زندگی ما خالیه ...متاسفانه

ستاره پنج پر said...

هر روز بین ساعت سه و نیم تا یک ربع به چهار بعد از ظهر شبکه ام بی سی 4
فکر میکنم هر روز باشه چون من هرموقع این ساعت روشن کردم برنامه داشته...