Thursday, December 12, 2002

آفرین باریکلا احسنت به این همه هنر و استعداد برای خراب کردن لحظات برای گند زدن به هیکل خوشی برای پایین اوردن آدم از اوج شادی به قعر تنهایی و غم وغصه برای اثبات اینکه هیچ وقت نباید به هیچ خوشیی دل بنندی برای اثبات اینکه آدما خیلی راحت می تونند حرف بزنند وبعد یه جور دیگه باشند برای اثبات وجود دروغ علی رغم اصرار بر صداقت برای اثبات خودخواهی و هر چیز مزخرف دیگه ای که تو این دنیا هست و دلت میخواست فکر کنی که نیست

No comments: