Friday, February 21, 2003

اينم نحوه محاسبات يك صندوق فرض الحسنه براي دوستان علاقه مند:
در اين صندوق فرضي 10 عضو داريم كه هركدام 50 هزار تومان درشروع به صندوق مي دهند و مبلغ پس انداز ماهانه شش هزار و پانصد تومان است كه همه اعضا مكلف به پرداخت آن مي با شند.در اين صندوق قرار است كه در يك دوره يك ساله به همه اعضا مبلغ 200 هزار تومان وام داده شود.در صورت تمايل مي توان مقادير پس انداز اوليه و پس انداز ماهانه را تغيير داد فقط بايد توجه داشته باشيد كه قبل از شروع كار با مقادير مورد نظرتون يك بار محاسبات را كامل انجام دهيد تا مطمئن شويد وسط كار كم نمي آريد


ماه اول 500 موجودي اوليه صندوق

100=2*100-500 پرداخت وام اول ودوم

100 باقيمانده صندوقماه دوم 100 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

36=2*16 بازپرداخت وامها

201 جمع

1=200-201 پرداخت وام سوم

1 موجودي صندوق


ماه سوم 1 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

48=3*16 بازپرداخت وامها

114 جمع

114 موجودي صندوق


ماه چهارم 114 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

48=3*16 بازپرداخت وامها

227 جمع

27=200-227 پرداخت وام چهارم

27 موجودي صندوقماه پنجم 27 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

64=4*16 بازپرداخت وامها

156 جمع

156 موجودي صندوق

ماه ششم 156 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

64=4*16 بازپرداخت وامها

225 جمع

25=200-225 پرداخت وام پنجم

25 موجودي صندوقماه هفتم 25 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

80=5*16 بازپرداخت وامها

170 جمع

170 موجودي صندوقماه هشتم 170 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

80=5*16 بازپرداخت وامها

315 جمع

115=200-315 پرداخت وام ششم

115 موجودي صندوقماه نهم 115 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

96=6*16 بازپرداخت وامها

276 جمع

76=200-276 پرداخت وام هفتم

76 موجودي صندوقماه دهم 76 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

112=7*16 بازپرداخت وامها

253 جمع

53=200-253 پرداخت وام هشتم

53 موجودي صندوق
ماه ياز دهم 53 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

128=8*16 بازپرداخت وامها

246 جمع

46=200-246 پرداخت وام نهم

46 موجودي صندوق

ماه دوازدهم 46 موجودي صندوق

65=10*6.5 پس انداز

112=7*16 بازپرداخت وامها

48=24*2 بازپرداخت وامهاي اول و دوم

271 جمع

71=200-271 پرداخت وام دهم

71 موجودي صندوق
No comments: