Tuesday, October 08, 2002

اينو شنيدين:
درآمد مخابرات بابت پيش فروش تلفن همراه برابر با 520 ميليارد تومن بوده است.

No comments: